ImBatch 5.9.1

ImBatch 5.9.1

High Motion Software – 10,5MB – Shareware –
ImBatch is a FREE batch image processing tool for Windows. ImBatch features an excellent user interface that’s easy to use and understand and can convert, resize, rotate and carry out other operations on lots of images in a single operation.

Tổng quan

ImBatch là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi High Motion Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ImBatch là 5.9.1, phát hành vào ngày 17/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 5.9.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ImBatch đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,5MB.

ImBatch Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ImBatch!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ImBatch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
High Motion Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại